خانه » نوحه های صوتی

نوحه های صوتی

%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۸۹

(آقایان ساکت و نخلبند)
دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۰ (حظیره)

(آقایان ساکت و نخلبند)
دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۲

(آقایان ساکت و ابهجی)
دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۳

(آزادی و بار سفر بسته)

دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۴

(آقایان نخلبند وحافظی)
دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۵

(آقایان نخلبند وحافظی)

دانلود کنید

 

فایل صوتی نوحه سال ۱۳۹۶ (حظیره)

(آقایان حافظی و نخلبند)
دانلود کنید